مقدمه ای بر ۸ اصل مدیریت کیفیت

۸ اصل مدیریت کیفیت، اصولی هستن که سیستم استاندارد مدیریت ISO 9000 طبق اونا پایه گذاری شده. مدیران ارشد می تونن از ۸ اصل مدیریت کیفیت به عنوان چارچوبی واسه هدایت شرکت به طرف کارکرد بهتر استفاده کنن. این اصول از کلِ تجارب و علم کارشناسان بین المللی ای به دست اومد که در کمیته ی فنیِ مدیریت کیفیت و تضمین کیفیتِ ISO، یعنی ISO/TC 176 که استانداردهای ISO 9000 رو پیشرفت و گسترش داد، شرکت داشتن.

۸ اصل مدیریت کیفیت در «ISO 9000:2005، سیستمای مدیریت کیفیت، اصول و واژه ها» و «ISO 9004:2009، رهبری واسه موفقیت پایدارِ سازمان، هدفی به مدیریت کیفیت» تعریف شدن. این اسناد تعریف استانداردی از اصول هشت گانه ارائه میدن. جدا از اینکه این، مثالایی از فواید اجرا این استانداردها واسه بهبود کارکرد سازمانا رو هم میگن.

۸ اصل مدیریت کیفیت

اصل ۱: تمرکز بر مشتری

۸ اصل مدیریت کیفیت چیه؟ آموزشی

سازمانا بسته به نوع مشتری باید نیازای مشتریان فعلی و آینده خود رو بشناسن و جدا از اینکه برآورده کردن این نیازها، سعی کنن پا رو بالاتر گذاشته تا انتظارات و نیازای مشتریان رو پیش بینی کنن.

فواید کلیدی:

 • افزایش سود و سهام بازار، به دلیل جوابای سریع و انعطاف پذیر به فرصتای بازار
 • افزایش استفاده ی بهینه از منابع سازمان واسه تقویت رضایت مشتریان
 • بهبود وفاداری مشتریان که به تکرار معامله میرسه.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • شناخت و درک نیازها و خواستهای مشتریان
 • اطمینان از ربط داشتن اهداف شرکت با نیازها و خواستهای مشتریان
 • مطلع شدن همه سازمان از نیازها و خواستهای مشتریان
 • آزمایش رضایت مشتریان و اقدام طبق نتایج به دست اومده
 • مدیریت رابطه با مشتریان به شکل سیستماتیک
 • تضمین هدفی متعادل بین جلب رضایت مشتریان و دیگر افراد ذی نفع (مثل مالکان، کارمندان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمنای محلی و جامعه به شکل کلی)

اصل ۲: رهبری

رهبران، اتحاد اهداف و راه سازمان رو تعیین می کنن. اونا باید محیط داخلی شرکت رو به شکلی منظم کنن که افراد با تعهد کامل واسه رسیدن به اهداف سازمان فعالیت کنن.

فواید کلیدی:

 • شناخت کارکنان از اهداف سازمان و افزایش انگیزه واسه سعی در راه رسیدن به اونا
 • آزمایش فعالیتا و تنظیم و اجرای اونا به شکل برابر
 • به کمه کم رسیدن ناهماهنگی در ارتباطاتِ بین سطوح جور واجور سازمان.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • در نظر گرفتن نیازای همه افراد ذی نفع مثل مشتریان، مالکان، کارمندان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمنای محلی و جامعه به شکل کلی
 • پایه ریزی چشم اندازی روشن واسه آینده سازمان
 • تعیین اهداف رقابت برانگیز
 • ایجاد و حفظ ارزشای مشترک، عدالت و الگوهای اخلاقی در همه سطوح سازمان
 • برقرار کردن اعتماد و از بین بردن ترس
 • جفت و جور آوردن منابع لازم واسه افراد، آموزش و آزادی عمل مسئولانه و متعهدانه
 • تشویق افراد و به رسمیت شناخته شدن مشارکت اونا

اصل ۳: تعهد کارکنان

۸ اصل مدیریت کیفیت چیه؟ آموزشی

کارمندان در هر سطحی که قرار داشته باشن، وجود سازمان هستن و تعهد کامل اونا، باعث استفاده ی تواناییای شون در جهت منافع شرکت می شه.

فواید کلیدی:

 • افراد با انگیزه و پایبند در درون سازمان
 • نوآوری و خلاقیت در رسیدن به اهداف شرکت
 • ۸ اصل مدیریت کیفیت چیه؟ آموزشی

  خلاقیت-خلاق

 • مسئولیت پذیری افراد در قبال کارکرد خودشون
 • اشتیاق افراد واسه مشارکت در پیشرفت همیشگی سازمان

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • افراد اهمیت مشارکت شون در سازمان و نقش خود رو در اون درک می کنن
 • افراد محدود کردنای کارکرد خود رو شناسایی می کنن
 • افراد مسئولیت مشکلات رو قبول می کنن و واسه حل کردن اونا اقدام می کنن
 • افراد کارکرد خود رو در مقابل اهداف شخصی خود آزمایش می کنن
 • افراد به شکل فعال به دنبال فرصتایی واسه تقویت تواناییا، علم و تجربه هاش می گردن
 • افراد آزادانه علم و تجربه هاش رو با هم به اشتراک می ذارن
 • افراد آزادانه در مورد مشکلات و مسائل با هم بحث می کنن.

اصل ۴: راه و روش فرایند

نتیجه مطلوب زمانی محقق می شه که فعالیتا و منابع مربوط به اونا به عنوان فرایند خوب مدیریت شده باشن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ۸ عادت ساده که به لاغر شدن شما کمک می کنه

فواید کلیدی:

 • هزینه های کمتر و چرخه فرایند کوتاه تر به دلیل استفاده ی مؤثر از منابع
 • نتایج قابل پیش بینی و بهبود یافته و همیشگی
 • فرصتای پیشرفت متمرکز و اولیت بندی شده.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • تعریف سیستماتیک فعالیتایی که واسه رسیدن به نتیجه مطلوب لازمن
 • تعیین مسئولیتا و جواب گوییای شفاف واسه مدیریت فعالیتای کلیدی
 • بررسی و اندازه گیری از توانایی فعالیتای کلیدی
 • شناسایی رابطِ فعالیتای کلیدی داخلی و میانی کارکرد سازمان
 • تمرکز بر عواملی مثل نوع منابع و منافع، که در آخر به پیشرفت فعالیتای کلیدی سازمان منجر می شن
 • آزمایش خطرا، نتایج و اثر فعالیتا روی مشتریان، تأمین کنندگان و ذی نفعان دیگر.

اصل ۵: راه و روش سیستم به مدیریت

شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای در رابطه به هم، به عنوان ایجاد سیستمی واسه مشارکت در بهره وری سازمان و رساندن اون به اهداف مورد نظر، مؤثره.

فواید کلیدی:

 • اتحاد و تنظیم فرآیندهایی که به بهترین شکل به نتایج دلخواه منجر می شن
 • توانایی تمرکز سعیا بر فرآیندهای کلیدی
 • جلب اعتماد افراد ذی نفع به موندگاری، بهره وری و بازدهی سازمان.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • ساختار سیستمی واسه رسیدن به اهداف سازمان به شکل مؤثر و موثر
 • درک وابستگیایی بین فرآیندهای سیستم
 • رویکردهای سازمان پیدا کردی که فرآیندها رو هماهنگ و به هم در رابطه می کنن
 • جفت و جور آوردن درک بهتری از نقشا و وظایف لازم واسه رسیدن به اهداف مشترک و پس کاهش مشکلات در کارکردهای دوطرفه
 • قبل از هر اقدام، درک تواناییای سازمانی و محدود کردن منابع
 • تعریف چگونگی کارکرد فعالیتای خاص در سیستم
 • بهبود همیشگی سیستم از راه آزمایش و بررسی.

اصل ۶: پیشرفت همیشگی

پیشرفت همیشگی کارکرد کُلی سازمان، باید هدف دائمی سازمان باشه.

فواید کلیدی:

 • افزایش کارایی از راه بهبود تواناییای سازمان
 • تنظیم فعالیتای بهبود یافته در همه سطوح با اهداف هدفمند سازمان
 • انعطاف پذیری در نشون دادن واکنش سریع به فرصتا.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • اجرا هدفی سازمان گرایانه واسه پیشرفت دائمی کارکرد سازمان
 • آموزش روش ها و وسایل پیشرفت همیشگی به کارکنان
 • ایجاد بهبود همیشگی در اجناس، فرآیندها و سیستما واسه همه کارکنان سازمان
 • تعیین اهدافی واسه هدایت، آزمایش و پیگیری پیشرفت همیشگی
 • شناخت و تایید پیشرفتا.

اصل ۷: راه و روش واقع گرایانه به تصمیم گیری

۸ اصل مدیریت کیفیت چیه؟ آموزشی

تصمیمات مؤثر، طبق بررسی داده ها و اطلاعات در پیش گرفتن می شن.

فواید کلیدی:

 • تصمیمات آگاهانه
 • توانایی اثبات مؤثر بودن تصمیمات گذشته از راه اشاره به مدارک و سوابق واقعی
 • توانایی روزافزون در بازنگری، به رقابت کشیدن و تغییر تصمیمات و عقاید.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • اطمینان از دقیق و قابل اعتماد بودن داده ها و اطلاعات
 • قرار دادن داده ها در اختیار افرادی که بهش احتیاج دارن
 • بررسی داده ها و اطلاعات با استفاده از روشای قابل اعتماد
 • تصمیم گیری و اقدام بر مبنای بررسی داده ها و متعادل کردن بررسیا با تجارب و علم.

اصل ۸: ارتباطات سودمند با تأمین کنندگان

سازمان و تأمین کنندگانش به هم وابسته هستن و این رابطه که واسه هر دو طرف سودمنده، باعث تقویت توانایی ایجاد ارزش واسه هر دوی اونا می شه.

فواید کلیدی:

 • افزایش توانایی ایجاد ارزش واسه هر دو طرف
 • انعطاف پذیری و سرعت جواب دهی مشترک به تغییرات بازار یا نیازها و خواستهای مشتریان
 • بهینه سازی هزینه ها و منابع.

اجرا این اصل به موارد زیر منجر می شه:

 • ایجاد روابطی که فواید کوتاه مدت رو با ملاحظات دراز مدت متعادل می سازه
 • کامل کردن تخصصا و منابع با شُرکا
 • شناسایی و انتخاب تأمین کنندگان کلیدی
 • ارتباطات روشن و شفاف
 • به اشتراک گذاری اطلاعات و برنامه های آینده
 • سازماندهی پیشرفت و بهبود مشترک
 • تشویق کردن، انگیزه دادن و تشکر از پیشرفتا و دستاوردهایی که به وسیله تأمین کنندگان انجام شده.

منبع : isoconsultantpune


دسته‌ها: آموزشی