پایان نامه حقوق

تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت شخصیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی آثار مترتب بودن بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی -پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        حقوق اختصاصی زن در نظام حقوقی اسلام، زنان از تمامی‌حقوق اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

آثار مترتب بودن بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        تعدد زوجات درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        سیری در قوانین مدنی ایران در قانون مدنی ایران حقوق و تکالیف زوجین به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

شناسایی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه قسمتی از متن پایان نامه :   جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین وقف های خیریه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر -پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور قسمتی از متن پایان نامه :   روش تحقيق: روش كتابخانه اي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . قتل عمد دراصطلاح فقها وحقوق دانان 1-1-1-تعریف فقهی فقها قتل را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   – گفتار اول: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال الف) ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

خواستگاه فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق انگلیس-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌هاي غیر کیفری ادامه مطلب…

By 92, ago