پایان نامه حقوق

تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی قسمتی از متن پایان نامه :   تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت شخصیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

آثار مترتب بودن بر تفاوت‌های حقوقی زن ومرد در حقوق جزایی -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :   تأثیر جنسیتی زنان در حقوق کیفری  قسمتی از متن پایان نامه :   1.1.1.1                        تعدد زوجات درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

شناسایی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه قسمتی از متن پایان نامه :   جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین وقف های خیریه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر -پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور قسمتی از متن پایان نامه :   روش تحقيق: روش كتابخانه اي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع نقش و جايگاهی تسبيب از منظر فقه و حقوق موضوعه در مسؤولیت کيفري

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . غرور(فریب) «درمواردی خود شخص  به کاری دست نمی زند اما با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا قسمتی از متن پایان نامه : . قتل عمد دراصطلاح فقها وحقوق دانان 1-1-1-تعریف فقهی فقها قتل را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   – گفتار اول: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال الف) ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:بررسی خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   مجازات حبس کمتر از 12 ماه طبق ماده 181 ق.ع.ک مقرر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

تبیین مبانی فکری بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس-پايان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس  قسمتی از متن پایان نامه :   برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات ادامه مطلب…

By 92, ago