دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعاریف عملیاتی

متغیر مشارکت: دراین پژوهش، به حضور افراد جامعه در فعالیتهای ورزشی با در نظر داشتن سطح و حد فعالیت، تعداد جلسات ، شدت و مدت انجام ورزش اشاره دارد.

متغیر سن: این متغیر در پژوهش حاضر به سه طبقه سنی 30-18، 45-31 و 60-46 سال زنان شهرستان جهرم اشاره دارد.

متغیر تعداد فرزند: این متغیر با چهار ارزش بدون فرزند، 2-1 فرزند، 5-3 فرزند و بیش از 6 فرزند به مطالعه یکی از عوامل بازدارنده زنان شهرستان جهرم از شرکت در فعالیتهای ورزش می پردازد.

متغیر تحصیلات: متغیر تحصیلات با سه ارزش دیپلم و زیر دیپلم، لیسانس و زیر لیسانس، بالات از لیسانس مورد مطالعه قرار گرفت.

متغیر شغل: این متغیر با سه ارزش خانه دار، شاغل و دانشجو مورد مطالعه قرار گرفت.

متغیر وضعیت تأهل: این متغیر با دو ارزش متأهل و مجرد مورد مطالعه قرار گرفت.

ورزش تفریحی: ورزش در تقسیم بندی اوقات فراغت، محلی ویژه داشته و در ردیف تفریح قرار گرفته می باشد و شامل تولید فعال تجربه اوقات فراغت می باشد که در آن شرکت کنندگان تا اندازه ای بر فرایند کار تسلط دارند. در این پژوهش شرکت افراد در ورزش تفریحی با پرسشنامه 5 سوالی شارکی مورد ارزیابی قرار گرفت (46).

ورزش همگانی: ورزش همگانی یعنی ورزش برای سلامتی، شادابی، نشاط، رشد ظرفیتهای اخلاقی و رفتاری، اجتماعی و عاطفی که هر فرد متناسب با توانایی و علایق خود در آن شرکت می کند و هدف آن کسب مقام قهرمانی نیست و افراد فقط برای کسب لذت و سلامت در آن شرکت می کنند (46).

عوامل بازدارنده: طبق تعریف هندرسون (1991) عامل بازدارنده عبارتست از دو عاملی که بین فعالیت احتمالی و فرصتی که هر فرد برای تجربه کردن آن فعالیت بدست می آورد، اختلال ایجاد نماید (46).

مانع: گرچه واژه مانع و عوامل بازدارنده به نظر هم معنی هستند و به جای هم استفاده می شوند اما در واقع همانطوری که جکسون(1991) توصیف می کند. واژه عامل بازدارنده نسبت به واژه مانع که در اظهار تمام علت های و یا توضیح رفتار اوقات فراغت فردی که با عامل بازدارنده مواجه شده، ناتوان می باشد، دارای معنای وسیعتری می باشد. پس اگرهدف مطالعه تمام عوامل بازدارنده از فعالیت اوقات فراغت می باشد. پس واژه عامل بازدارنده ارجحیت دارد (46).

عوامل بازدارنده فردی: عوامل بازدارنده فردی عواملی هستند که ارجحیت با علاقه به ورزش و فعالیتهای بدنی را سد می کنند و شامل حالات روانی، نگرشها و تصورات فردی می شود (46).

عوامل بازدارنده بین فردی: عوامل بازدارنده بین فردی عبارتند از نتیجه تعامل یا ارتباط بین افراد و خصوصیات آنها. نظیر عدم وجود روابط اجتماعی (46) .

عوامل بازدارنده ساختاری: عوامل ساختاری، عواملی هستند که بین علاقه به مشارکت و مشارکت واقعی مداخله کند. عوامل نظیر پول، وقت، فرصتها، امکانات، مسئولیتها، اشتغال و سلامت در این طبقه قرار می گیرند (46).

اوقات فراغت: عبارتست از اوقات غیر موظف. یعنی اوقات اختیاری که پس از اوقات کاری و انجام امور مربوط به امرار معاش باقی می ماند و شخص می تواند با آزادی نسبی به هرشکلی که دوست دارد، آن را صرف کند (46).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  اهداف

اهداف کلی: مطالعه عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیت ورزش تفریحی؛ طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت.

اهداف ویژه:

1- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و ترکیب قرارگیری آنها در مشارکت بانوان شهرستان جهرم؛

2- تعیین اولویت عوامل فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

3- تعیین اولویت عوامل بین فردی بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

4- تعیین اولویت عوامل ساختاری بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم؛

5- تعیین ترکیب عوامل سه گانه مدل و مطابقت آن با وضعیت خصوصیات فردی بانوان (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) در شهرستان جهرم؛

6- تعیین میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی برحسب خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات).

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی  با فرمت ورد